Biznes inkluzywny to biznes odpowiedzialny

Chciałabym zwrócić uwagę na równoległe funkcjonowanie pojęć odnoszących się do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, które wskazywać mogą drogę do rozwoju inkluzywnej gospodarki.

Chciałabym zwrócić uwagę na równoległe funkcjonowanie pojęć odnoszących się do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, które wskazywać mogą drogę do rozwoju inkluzywnej gospodarki. W Polsce bardzo dobrze przyjął się skrót używany w krajach Unii Europejskiej „CSR” od corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu lub społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) używa skrótu „RBC” od responsible business conduct – odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w szczególności jej agenda rozwojowa UNDP, stosuje termin „biznes włączający” od inclusive business. Jeśli uważnie przyjrzymy się celom zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs)  przyjętym we wrześniu 2015 r. przez ONZ, to przymiotnik „inkluzywny” pojawia się w nich wielokrotnie, w odniesieniu do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zrównoważonej industrializacji oraz innowacji. Każde z tych pojęć oznacza coś innego, a jednocześnie jest bardzo bliskie ogólnej filozofii prowadzenia działań w sposób odpowiedzialny. Uwzględnianie w działalności biznesowej kwestii społecznych, środowiskowych, poszanowania praw człowieka, promowanie etycznych standardów postępowania – służyć ma rozwojowi społeczno-gospodarczemu.    

Jacqueline Kacprzak

jacqueline_kacprzak

Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Gospodarki. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.