Drukować czy nie drukować. Oto jest pytanie

O oszczędnościach i zużyciu papieru w sektorze finansowym.

Banki, pełniąc funkcję służebną [wobec społeczeństwa], powinny podejmować tylko działania celowe, służące poprawie dobrobytu materialnego i niematerialnego społeczeństwa, nie podejmować „działań bezsensownych – niszczących, degradujących człowieka, współżycie ludzkie lub przyrodę – D. Korenik, „O roli służebnej banków komercyjnych”. 

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że organizacje zaufania publicznego, jakimi są instytucje finansowe, muszą ze szczególną uwagą przyglądać się wyzwaniom społecznym i ekologicznym i z rozwagą odpowiadać na oczekiwania kluczowych grup interesariuszy.

Priority pass dla środowiska
Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne staje się coraz bardziej istotne, a oczekiwania społeczne wobec rozwiązywania ekoproblemów przez firmy rosną. Świadczą o tym m.in. Globalne Cele Rozwoju ONZ, które identyfikują kluczowe wyzwania i wyznaczają kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niemal połowa z nich dotyczy troski o środowisko. O ile ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zdaje się szczególnie istotne w przypadku sektora wydobywczego czy energetycznego, o tyle staje się także coraz istotniejsze dla instytucji finansowych. Również badania przeprowadzone w 2016 r. przez KPMG wśród przedstawicieli średnich i dużych firm potwierdzają, że wyzwania ekologiczne, w tym recykling i zarządzanie odpadami oraz dbałość o środowisko są postrzegane jako priorytetowe w działaniach ich organizacji.

I rzeczywiście, ze strony banków coraz częściej słyszy się deklaracje na temat poszerzania aktywności i działań związanych z ochroną środowiska. Instytucje finansowe coraz bardziej świadome swojego wpływu na środowisko, zużywające znaczną ilość papieru, energii, utrzymujące flotę samochodową, coraz częściej angażują się w działania zapobiegające negatywnym skutkom ekologicznym swojej codziennej działalności.

Mniej papieru?
Sformułowanie i wdrażanie zasad uwzględniających kwestie ekologiczne w strategii firmy i bieżącej działalności organizacji staje się w sektorze finansowym standardem. Wystarczy wymienić m.in. działania inwestycyjne, ekooferty pozwalające zainwestować środki w przedsięwzięcia ekologiczne, ekoprodukty, np. kredyty na nowe inwestycje środowiskowe, produkty ustrukturyzowane, oparte na inwestycjach w spółki powiązane z energią słoneczną, wiatrową czy żywnością, wewnętrzne regulacje i programy typu „Zielone biuro”, wdrażanie standardów ISO 14000, ekoedukacja pracowników i konsumentów, inicjatywy wspierające organizacje czy wydarzenia ekologiczne, dbałość o naturalne zasoby czy ograniczanie emisji CO2. Mniej papieru – to jedno z najczęściej padających zobowiązań w zakresie organizacji pracy podejmowanych obecnie przez banki. Czy aby na pewno słusznie? Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru, a średniej wielkości bank wydaje ok. 30 mln zł rocznie na papier i zarządzanie dokumentami. Same koszty bezpośrednie to 7 mln zł rocznie.

Optymalizacja procesów pozwalająca na oszczędność papieru (i pieniędzy), np. zawieranie umów skonsolidowanych, eliminacja obiegu papierowego dokumentów czy e-wyciągi, cyfrowy obieg dokumentów wewnętrznych czy używanie nośników elektronicznych do archiwizacji dokumentów, stała się więc nie tyle dobrowolnym działaniem, ile koniecznością. Ograniczenie zużycia papieru w centralach, oddziałach, wdrożenie systemu raportowania i kontroli drukowania czy też odpowiadająca rzeczywistemu zapotrzebowaniu produkcja materiałów promocyjnych czy informacyjnych (zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej) to kolejne ze sposobów na odpowiedzialne korzystanie z papieru. Dzięki nim udaje się minimalizować wykorzystanie papieru w biurach, w mniej lub bardziej skuteczny sposób.

Nie taki papier straszny
Wydrukowanie 1 strony papieru pochłania bowiem tylko połowę energii potrzebnej np. na wyświetlenie 1 strony internetowej przez 3 minuty. Internet i inne technologie mają ponad 10% udziału w całkowitym zużyciu energii na świecie, podczas gdy przemysł papierniczy wykorzystuje natomiast w największym stopniu (spośród innych produkcji) energię odnawialną. Do wytworzenia standardowej tony papieru potrzebnych jest 17 drzew. Do wytworzenia papieru pochodzącego z recyklingu potrzeba 17 drzew mniej. Zużywa się też przy tym o 75% mniej energii, ogranicza zużycie wody o ok. 35%, zmniejsza liczbę odpadów od 2 do 7 m sześc. przestrzeni, ogranicza emisji gazów cieplarnianych o ok. 75%. Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi można otrzymać aż 900 kg wysokiej jakości papieru, a cykl ten można powtarzać 5-7-krotnie. 


*dane obliczone na podstawie ekokalkulatora Antalis dla papieru CyclusOffset – papieru makulaturowego, tj. w 100% produkowanego z makulatury, z certyfikacją FSC®) dostępnego na stronie www.antalis.pl
 
Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić  zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycinką miliardy drzew. Nowoczesne technologie pozwalają natomiast wyprodukować z nich papier o takich samych właściwościach i takim samym poziomie jakości jak papier tradycyjny. Coraz częstsze w organizacjach są także programy selektywnej zbiórki odpadów (w tym makulatury).

Papier z makulatury:
• Neutralizuje negatywny wpływ na środowisko
• Buduje wiarygodność i wzmacnia zaufanie wśród interesariuszy
• Potwierdza autentyczną troskę o środowisko natu ralne i propagowanie odpowiedzialnych postaw
• Obniża koszty działalności
• Zwiększa efektywność rozwiązań i procesów
• Chroni zasoby naturalne i wspiera rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej

Jak rozpoznać papier ekologiczny?
Wiarygodna definicja papieru ekoodpowiedzialnego musi łączyć 2 warunki: zarówno sam materiał, z którego powstało podłoże, jak i proces jego wytwarzania. Należy także dodać jasne wymagania co do obu czynników, biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne. Papier ekologiczny można poznać m.in. po certyfikacji FSC® (lub PEFC), zawartości (50 lub 100%) włókien pochodzących z recyklingu, niskiej emisji związków węgla wykorzystanego przy jego produkcji, oznakowaniu
eco-label czy ISO 14001.
 
Antalis opracował tzw. Green Star SystemTM, który pozwoli na jasne oznaczenie oferowanych papierów w 5-stopniowej skali ekoodpowiedzialności. Aby dany produkt został uznany za przyjazny środowisku i ekoodpowiedzialny, musi otrzymać minimum 3 gwiazdki w skali Green Star SystemTM.

Reduce, reuse i recycle
Wykorzystanie papieru w biurze pochodzącego ze zrównoważonych źródeł, przy uważnym przyglądaniu się jego pochodzeniu i właściwościom, przy jednoczesnym racjonalnym ograniczaniu jego zużycia, mogą skuteczniej wyrażać wrażliwość firmy na problemy środowiska niż eliminacja papieru w firmach do zera. Co więcej, produkcja materiałów przeznaczonych do komunikacji (np. z klientami) na papierze ekologicznym nie tylko mówi o odpowiedzialności firmy, ale też jej uczy.

Artykuł ukazał się w 4 wydaniu gazety Nienieodpowiedzialni 

ANTALIS

Wiodący w Europie dystrybutor papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Antalis jest świadomy swojego udziału w ochronę środowiska. w blogosferze opisuje, w jaki sposób strategia zrównoważonego rozwoju firmy to odzwierciedla.