Gospodarka społecznie integrująca

Kolejne raporty ONZ dowodzą, że nie można przezwyciężyć ubóstwa i większości innych wyzwań bez zdecydowanego działania wszystkich partnerów na rzecz budowania gospodarki, w której uwzględnia się potrzeby osób wykluczonych z rynku, czyli gospodarki inkluzywnej, społecznie integrującej.

W ramach tych działań istotną rolę odgrywa sektor biznesu; nie tylko poprzez przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, ale także poprzez włączanie osób zagrożonych ubóstwem w łańcuch tworzenia wartości, upowszechnianie wiedzy i umiejętności, innowacyjne rozwiązania możliwe do replikowania w innych obszarach świata oraz współdziałanie w ramach budowania całościowej polityki rozwoju społecznego. Również w Polsce widać już wyraźnie, że rosną oczekiwania wobec przywódców biznesu i całej kadry kierowniczej, gdyż liczy się społeczna innowacyjność przedsiębiorstwa, coraz ważniejsze jest angażowanie różnych grup interesariuszy, istotna jest ocena całościowego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie tylko efekty finansowe. Ale – jak pokazały „Rozmowy przed EFNI” - inkluzywna gospodarka może być motorem pożądanych zmian w zakresie poprawy jakości życia wszystkich obywateli i niezbędną podstawą wzmacniania zaufania społecznego. Wynikający z tego model rozwoju powinien być połączeniem energii przedsiębiorczości i innowacyjności, solidarności międzygrupowej i międzypokoleniowej.

prof. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm.Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.