Jak angażować pracowników w CSR

Lista zasad dotyczących wdrażania najważniejszych praktyk CSR/zrównoważonego rozwoju w firmie, opracowana na podstawie wywiadów z 17 liderami reprezentującymi 12 firm biorących udział w rankingu magazynu „Fortune”.

 1. Odwołuj się do osobistych skojarzeń
Programy CSR/zrównoważonego rozwoju powinny pod wieloma względami w kreatywny sposób łączyć się z życiem osobistym, wartościami i zainteresowaniami pracowników. Powierzaj zadania pasjonatom – od kierownictwa firmy po pracowników wszystkich szczebli – angażując ich w realizację tych programów.Stwórz szeroką definicję zrównoważonego rozwoju, aby przemawiała do jak największej grupy docelowej i sprzyjała zaangażowaniu w kwestie nieograniczające się wyłączenie do środowiska, ale obejmujące takie obszary, jak społeczność lokalna, różnorodność, zdrowie i zadowolenie z życia. Spraw, aby pracownicy dostrzegali związek pomiędzy CSR/zrównoważonym rozwojem a sprawami, które ich bezpośrednio dotyczą, np. zdrowiem, finansami, rodziną i społecznością, w której żyją.
 
2. Zdobądź poparcie władz
Przekonanie kierownictwa najwyższego szczebla ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wysiłków na rzecz zbudowania kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju, która stanie się jednym z priorytetów firmy. Prezes i zarząd firmy powinni zrozumieć założenia zrównoważonego rozwoju oraz umieścić go na liście najważniejszych obszarów o strategicznym znaczeniu dla prowadzonej działalności. Wsparcie ze strony władz zapewnia alokację potrzebnych środków i pozwala stworzyć wizję zrównoważonego rozwoju, opracować strategię oraz wyznaczyć cele, dzięki czemu związane z nimi wdrożenie, innowacyjność i zaangażowanie są realizowane na poziomie całej firmy.
 
3. Zarządzaj zaangażowaniem pracowników
Zarządzanie pracownikami bywa często pomijane w kontekście budowania ich zaangażowania. Codzienny kontakt z pracownikami pozwala menedżerom promować zrównoważony rozwój/CSR w swoich organizacjach poprzez indywidualne zarządzanie, coaching oraz dostarczanie inspiracji pracownikom tzw. pierwszej linii (ang. front-line). Ogólna spójność działania menedżerów stanowi dla pracowników przejaw zaangażowania firmy w realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Regularna ocena wykonywanych zadań oraz otwarta komunikacja stanowią narzędzie wspierające kierownictwo w uzyskaniu informacji od pracowników oraz nawiązaniu z nimi lepszego kontaktu.
 
4. Umożliwiaj pracownikom wprowadzanie innowacji i przywództwo
Udział pracowników we władaniu firmą wiąże się z możliwościami tworzenia czegoś nowego, wprowadzania innowacji, bycia częścią większej całości, a także przewodzenia projektów czy realizacji pomysłów od początku do końca. W tym celu niezbędne jest włączenie pracowników w innowacyjność i przywództwo. Można to realizować na przykład poprzez powierzanie pracownikom kierowania zespołami ds. ekologii, przydzielenie zadania całkowitej redukcji poziomu odpadów produkowanych przez browar, prowadzenie platformy poświęconej zrównoważonemu rozwojowi lub wprowadzenie innowacji produktowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Możliwość rozwijania osobistych pasji jest motorem zmian w organizacji i generuje dodatkowe usprawnienia dzięki zaangażowaniu pracowników w kwestie zrównoważonego rozwoju.
 
5. Zintegruj zrównoważony rozwój/CSR z kulturą organizacyjną
Strategia zrównoważonego rozwoju/CSR powinna być zintegrowana z głównymi zasadami kultury organizacyjnej, na przykład poprzez deklarację poprawy wyników związanych z wpływem firmy na środowisko naturalne i jej społeczną odpowiedzialnością. Każdy program powinien mieć charakter kompleksowy, a jego poszczególne elementy powinny uwzględniać wpływ firmy na otoczenie oraz specyfikę prowadzonej działalności. Prawidłowe wdrożenie zapewni osiągnięcie mierzalnych rezultatów we wszystkich uwzględnianych obszarach. Aby istniejąca kultura organizacyjna sprzyjała realizacji strategii zrównoważonego rozwoju/CSR, rozważ zastosowanie na gruncie CSR metody peer coaching i innych technik, które sprawdziły się w innych strategicznych obszarach.
 
6. Uwzględnij zrównoważony rozwój/CSR w planowaniu procesów biznesowych
Zrównoważony rozwój powinien stanowić główną siłę napędową działalności – przyjętych zobowiązań, strategii i wizji firmy.
Przejawia się to w codziennych działaniach, oferowanych produktach i usługach, wynikach oceny pracowników, a także ewentualnym wpływie na zyski, wyniki i innowacyjność firmy. Dużo bardziej opłacalne jest wdrożenie właściwych mechanizmów już na samym początku procesu, ponieważ pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze i energię, jaką pochłania późniejsze usuwanie, naprawa czy przebudowa zastosowanych rozwiązań.
 
7. Wykorzystuj różne kanały komunikacji
Spójna komunikacja pozwala pracownikom zrozumieć założenia programu zrównoważonego rozwoju/CSR, możliwości włączenia się w jego realizację, a także uświadamia im, dlaczego warto to zrobić. Aby zwiększyć wiedzę pracowników na temat podejmowanych inicjatyw, wykorzystuj szeroki wachlarz narzędzi i sposobów komunikacji, zarówno w wersji offline, jak i online. Weź pod uwagę specyfikę odbiorców i odpowiednio komponuj ze sobą kanały komunikacji. Postaraj się, aby komunikaty wywoływały osobiste skojarzenia i były użyteczne.
 
8. Dokonuj pomiaru i monitoruj rozwój
Pomiar i monitorowanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju/CSR sprzyja wzrostowi zainteresowania tematem. Najlepsze rezultaty przyniesie pomiar wyników z zastosowaniem przez każdego pracownika jego własnej skali. Jeśli wyniki pracy podlegają pomiarowi, a menedżerowie, liderzy i kierownictwo wyższego szczebla podkreślają znaczenie jej jakości i skuteczności, zaangażowanie pracowników wzrasta. Podziel złożone procesy na dające się bezpośrednio zmierzyć składniki przypisane do poszczególnych zadań, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną. Rozważ stosowanie list kontrolnych, które posłużą gromadzeniu przez pracowników pomysłów i możliwości realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w ich domach, okolicy oraz w pracy. Pamiętaj, że listy powinny składać się z możliwych do zmierzenia elementów, które jednocześnie będą odwoływały się do doświadczeń pracowników.
 
9. Doceniaj osiągnięcia i świętuj sukces
Świętowanie sukcesów oraz nagradzanie składających się na nie zarówno indywidualnych, jak i wspólnych wysiłków powinny stanowić jeden z wyróżników kultury organizacyjnej firmy. Uznanie na forum firmy jest dla pracowników powodem do dumy z własnych osiągnięć. Jest to sygnał, że ich wysiłki i sumienność w istotnym stopniu przyczyniają się do sukcesu całej firmy.
System nagradzania tworzy mechanizmy systematycznego wyszukiwania, identyfikacji oraz wyróżniania zachowań i praktyk wpisujących się w idee zrównoważonego rozwoju/CSR wśród pracowników. Nagradzanie poszczególnych pracowników i całych zespołów może służyć poprawie wyników firmy oraz wyrażaniu uznania dla ich pracy.

Artykuł ukazał się w numerze 14 magazynu CR Navigator.

Kamila Kępczyńska

Właścicielka firmy tłumaczeniowej ALAUDA Translations

Członek zespołu Fundacji CSR Profit, tłumacz licznych publikacji poświęconych CSR i kodeksów etyki; absolwentka lingwistyki stosowanej na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. W 2014 r. brała udział w pracach Grupy Roboczej ds. CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.