Jak budować przestrzeń do umacniania postaw przywódczych?

Rozmowa o programie „iLead” i wyzwaniach liderów w organizacjach z Dorotą Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Czego obecnie Henkel Polska oczekuje od swych liderów? Czy te oczekiwania zmieniają się?
Przed dzisiejszymi liderami świat stawia dokładnie takie same wyzwania jak przed całym biznesem. Muszą działać w rzeczywistości permanentnej zmiany, niepewnej, wymagającej elastyczności myślenia i działania, umiejętności przewidywania. Zarządzanie zespołem oznacza dziś często zupełnie co innego niż jeszcze kilkanaście lat temu. Coraz szybszy postęp i pogłębiające się procesy cyfryzacji skutkują niekończącym się pochodem nowych rozwiązań, sposobów pracy, systemów, aplikacji i narzędzi, które zastępują dotychczas obowiązujące.

Globalny czy międzynarodowy zasięg działania wielu organizacji przekłada się również na coraz większą różnorodność zespołów pracowniczych. Dzisiejsi liderzy muszą odznaczać się wrażliwością międzykulturową, empatią, silnymi kompetencjami komunikacyjnymi oraz muszą umieć jednoczyć swoje zespoły wokół uniwersalnych wartości – takich jak szacunek, uczciwość i odpowiedzialność -  bo to właśnie pozwala im budować skuteczne relacje współpracy w poprzek podziałów geograficznych, narodowościowych, kulturowych, wiekowych, religijnych i innych. 

W Henklu oczekiwania wobec liderów podsumowuje dokument Leadership Principles – zbiór zasad przywództwa. Mówi on, że od lidera oczekujemy umiejętności zarządzania i wywierania wpływu w pięciu obszarach:  zarządzania sobą, biznesem, zmianą, zespołem i interesariuszami, co w wielkim skrócie ale celnie oddaje złożoność oczekiwań i wymagań kompetencyjnych wobec dzisiejszych liderów.  

Czemu służy program iLead? W jaki sposób jego funkcjonowanie wpisuje się w wartości firmy?
W dużych, skomplikowanych organizacjach, takich jak Henkel, zachodzi konieczność budowania dedykowanych platform komunikacji i networkingu dla przedstawicieli szeroko rozumianej kadry zarządzającej. W Henklu rolę tę spełnia od 2015 Program iLead, skierowany do liderów ze wszystkich poziomów zarządzania.  

Program realizowany jest dwutorowo: 
Za pośrednictwem zamkniętej grupy na wewnętrznym portalu społecznościowym Yammer. Dzięki temu menedżerowie mają dostęp do inspirujących materiałów o zarządzaniu i rozwoju kompetencji przywódczych. To narzędzie pozwala także na nawiązanie kontaktów, networking i dyskusję online. Dodatkowo dwa razy do roku mają miejsce walne zgromadzenia liderów, tzw. iLead Management Meetings, gdzie pod kierownictwem zarządu odbywają się dyskusje strategiczne, mające wpływ na kształt i przyszłość organizacji. Liderzy spotykają się także w mniejszych grupach na warsztatach tematycznych, których zadaniem jest budowanie umiejętności i kompetencji przywódczych oraz seminariach, służących wymianie doświadczeń czy opracowywaniu wspólnych dla całej firmy nowych procedur i rozwiązań. 

Wiele tematów poruszanych w ramach platformy iLead nawiązuje bezpośrednio lub pośrednio do misji firmy i jej kluczowych wartości oraz aktualnej strategii biznesowej firmy. To bardzo ważne dyskusje, gdyż przekładają się na wzrost samoświadomości liderów, wyższe kompetencje przywódcze i wyższe standardy zarządzania zespołami. W efekcie mamy szansę zbudować lepszą, skuteczniejszą, bardziej zaangażowaną organizację.  

Jak program iLead wspiera rozwój przyszłych i obecnych liderów w firmie Henkel? Czy któreś z wykorzystywanych przez program narzędzi jest dla Pani szczególnie cenne?
Program iLead skierowany do menadżerów wszystkich szczebli w Henklu przyczynia się do podnoszenia kompetencji przywódczych kadry kierowniczej w Henklu. Dzieje się to stopniowo i odbywa w kilku równoległych procesach. 

Po pierwsze i bardzo ważne schemat realizacji Programu iLead tworzy platformę bezpośredniej i dość nieformalnej komunikacji z zarządem firmy. Podczas dyskusji, w formule publicznych debat czy indywidualnych wystąpień członkowie zarządu inspirują, dzieląc się swoją biznesową perspektywą, demonstrując sztukę strategicznego myślenia i szerokiego patrzenia na zagadnienia zarządzania biznesem i organizacją. Menadżerowie mają okazję w bezpiecznej i bezpośredniej interakcji mapować cechy i kompetencje, charakteryzujące najlepszych, najskuteczniejszych liderów w naszej firmie, aby je potem twórczo naśladować. 

Po drugie spotkania w szerokim gronie uczestników, reprezentujących wszystkie działy biznesowe i funkcyjne firmy oraz wszystkie szczeble zarządcze,  dają szansę dzielenia się najlepszymi praktykami. Nasi menadżerowie uczą się od siebie nawzajem, następuje przyśpieszony proces transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy działami oraz popularyzacji najlepszych rozwiązań i oczekiwanych zachowań. 

Po trzecie w ramach platformy iLead uruchomiliśmy także oficjalny Program Mentoringu dla menadżerów. Członkowie zarządu i wybrani czołowi liderzy jako Mentorzy poświęcają swój czas wybranym menadżerom jako Mentee, aby – pracując  w ekskluzywnych parach, w relacji mistrz i uczeń - dzielić się swoją wiedzą. Kluczowym warunkiem sukcesu programu jest właściwe dopasowanie potencjału i silnych stron Mentora do potrzeb rozwojowych Mentee. Program Mentoringu – dobrze realizowany - jest dzisiaj jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego menadżerów oraz wzmacniania ich kompetencji przywódczych. 

Kongres Różnorodności

Konferencja tematyczna, która od 2014 roku odbywa się w Warszawie. Zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.