Po co nam współpraca międzysektorowa?

Kryzysy początku trzeciego tysiąclecia, których serię zapoczątkowało pękniecie bańki internetowej w 2000 roku spowodowały z jednej strony gwałtowne załamanie wiary, że nowe technologie stanowią główną drogę wiodącą do rozwiązania problemów ludzkości, z drugiej zaś zainicjowały intensywne poszukiwania nowych sposobów jej rozwoju.

Narodziła się nowa potrzeba myślenia i współdziałania różnorodnych środowisk jako wspólnoty, której celem jest wreszcie nie tylko postęp gospodarczy, ale przede wszystkim postęp społeczny. W kręgach eksperckich gorączkowo poszukujących odpowiedzi na to, jak najpilniej rozwiązać palące problemy społeczeństw widać dążenie do integracji wielu odmiennych punktów widzenia, poglądów i źródeł wiedzy. Choć nadal poszukujemy pojedynczych autorytetów, mogących wskazać nam właściwy azymut, to coraz większe znaczenie przypisujemy kulturze dialogu i otwarcia na rozwiązania wypracowywane wspólnie, którym przyświeca ambicja, by miały jak najbardziej powszechny zasięg i odpowiadały na rzeczywiste i najistotniejsze problemy i potrzeby społeczne.
 
Ojcami chrzestnymi tego sposobu myślenia są profesorowie Michael Porter i Mark Kramer, którzy sprawili, że dziś w sposób naturalny inaczej postrzegamy rolę, jaką może pełnić biznes nie tylko w kontekście gospodarczym, ale też społecznym. Od nich pochodzi pojęcie tworzenia wspólnej wartości. Dzięki Porterowi i Kramerowi uwierzyliśmy, że biznes i społeczeństwo mogą nawzajem korzystnie wpływać na swój rozwój, jeśli firmy przedefiniują swój cel i zaczną generować wartość ekonomiczną w sposób, który przyniesie wartość dla społeczeństwa, poprzez zaadresowanie jego potrzeb i problemów. W rzeczywistości układ  służący wypracowywaniu wspólnej wartości nie jest dwubiegunowy, ale tworzy cały ekosystem oparty na wielu sektorach: prywatnym, publicznym, organizacjach pozarządowych, środowisku naukowym i akademickim, mediach i innych.
 
Jak uświadamiają nam autorzy tegorocznego raportu "Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian" pod redakcją Jacka Żakowskiego (czerwiec 2015) zasadnicze bariery dla innowacyjności mają charakter kulturowy, więc warunkiem stworzenia w Polsce innowacyjnej gospodarki, zdolnej mierzyć się z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami świata, jest dokonanie reformy kulturowej. Jej kluczowym elementem jest zmiana mentalności, służącą otwarciu się na inne głosy, opinie i dająca odwagę poszukiwań w zupełnie nowych obszarach, z nowymi partnerami. Innowacyjność ma swoje źródło w nas, w naszym zwielokrotnionym poprzez dialog i wymianę spojrzeniu na świat i w umiejętności współpracy z innymi.
 
 
Nasz dzisiejszy świat określa ciągła zmiana. Jeśli chcemy ją wykorzystać dla budowania powszechnej korzyści, musimy wywierać wpływ na proces zmian zachodzących jako niekontrolowana wypadkowa naszych działań na wielu polach. Znaleźliśmy się w trudnym okresie redefinicji pojęć takich jak społeczeństwo, społeczność, gospodarka, rozwój, innowacyjność, inkluzja, sprawiedliwość społeczna oraz określenie nowych ról dla grup dotychczas znanych jako sektor publiczny, trzeci sektor, biznes, obywatele czy też konsumenci.
 
To wymaga otwarcia na opinie liderów pochodzących z różnych środowisk. Wgląd osiągnięty dzięki stymulowaniu debaty i współpracy ponad silosami sektorów w tworzącym się nowym ekosystemie społeczno-gospodarczym stanowi istotną wartość dla menedżerów uczestniczących w spotkaniach takich, jak wrześniowa sesja pn. "Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna szansa?" poprzedzająca rozpoczęcie Europejskiego Forum Nowych Idei 2015. Jest inspiracją do własnego rozwoju i poszukiwania nowego podejścia do codziennego prowadzenia biznesu.

 

Martyna Skibińska

Insight Director w Goodbrand / BETTER. Doradca CSR, strateg, autorka programów zaangażowania społecznego dla biznesu

Wcześniej, przez 13 lat copywriterka i szefowa grup kreatywnych agencji reklamowych: Leo Burnett, McCann-Erickson, Bates oraz Young & Rubicam. Anglistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Kent w Canterbury. Scenarzystka, autorka książek dla dzieci.