Różnorodność to cenny kapitał firmy

​Markus Raunig swoim wystąpieniem pod tytułem „Diversity — a key success factor for business?” otwierał III Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa”. Rozmowa o potrzebie prowadzenia biznesu zgodnie z ideą różnorodności ukazała się w Pulsie Biznesu.

Czy różnorodność jest w dzisiejszych czasach kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie? Dlaczego? Czy dzieje się tak z powodu społecznych, kulturowych i demograficznych zmian, które mają ogromny wpływ na biznes i codzienne życie każdego z nas?
Różnorodność jest zdecydowanie słowem i tematem, na którym powinny się skupić i z którego powinny czerpać wszystkie organizacje, nie tylko biznesowe. Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, stąd rodzi się potrzeba zmierzenia się i przystosowania do wielu zmieniających się aspektów życia: emograficznych, społecznych, związanych z migracjami, z płcią, wreszcie z „ucyfrowianiem” codzienności czy umiędzynarodowieniem biznesu. Nic już nie jest homogeniczne— korzystajmy z tego. Osobiście wierzę, że różnorodność jest kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie — stanowi czynnik pobudzający kreatywność, innowacyjność, inwencję. Firmy, które pielęgnują kulturę różnorodności i włączania społecznego, tworzą lepsze miejsca pracy, przyciągają najlepsze talenty i wydobywają większy potencjał kreatywny z zespołów i indywidualnych pracowników, co przynosi korzyści całym organizacjom.

Jak Henkel rozumie różnorodność? W jaki sposób wdrożył kulturę i zarządzanie różnorodnością i jaki rezultaty to działanie przyniosło?
Henkel jest firmą globalną, zatrudniającą ponad 50 tysięcy ludzi na ponad 120 rynkach. Zatrudniamy osoby z całego świata — ludzi wielu narodowości, wywodzących się z różnych kultur i religii, o różnym wykształceniu i poglądach — stąd musimy i chcemy budować naszą organizację na szacunku dla wszystkich tych różnic. Zarządzanie różnorodnością stanowi kluczowy aspekt realizacji naszej strategii biznesowej — chcemy być globalnym liderem marek i technologii. Budujemy nasz międzynarodowy zespół na podstawie wzajemnego szacunku i zrozumienia, ale celem jest także wydobywanie indywidualnego potencjału naszych pracowników dla dobra firmy. W strategii różnorodności koncentrujemy się na trzech obszarach. Jednym z nich jest narodowość — ponieważ, jak już powiedziałem, pracujemy i prowadzimy działalność biznesową na całym świecie. Kolejnym jest wiek — w związku ze zmianami demograficznymi nasza organizacja jest wielopokoleniowa, a nasi pracownicy bez względu na różniący ich wiek i bagaż doświadczeń muszą się wzajemnie szanować, rozumieć i dobrze ze sobą współpracować. Trzecim jest płeć — wierzymy w kobiety i chcemy wspierać ich kariery na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Nasza strategia przynosi rezultaty — stworzyliśmy środowisko pracy, w którym ludzie czują się akceptowani i doceniani, co przekłada się na zaangażowanie i motywację do pracy.

Czy mógłby pan wymienić najważniejsze korzyści — nie tylko dla biznesu, ale wszystkich organizacji — płynące z wdrożenia kultury różnorodności i tworzenia różnorodnych zespołów?
Istnieje wiele dowodów na to, że prawdziwie różnorodne firmy w długim okresie są skuteczniejsze w działaniu i odnoszą więcej sukcesów. Dzieje się tak, gdyż dysponują większym potencjałem talentów i cieszą się silniejszym przywiązaniem i lojalnością pracowników — ale o tym mówiłem już wcześniej. Jeśli zaś mówimy o realizacji strategii biznesowej, w tym o budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej na rynku, wierzę w to, że organizacje, w których panuje kultura różnorodności, są bardziej innowacyjne, lepiej rozumieją potencjał nowych grup konsumentów, a ich rozwój w długim okresie jest bardziej zrównoważony, są silne indywidualnymi talentami i potencjałem swoich pracowników, zdolnością do nieszablonowego myślenia i kreowania nieszablonowych rozwiązań.

Jaka jest rola liderów w kontekście różnorodności? Czy powinni być tzw. motorniczymi zmiany? Co doradziłby pan innym menedżerom w kwestii zarządzania różnorodnością?
Wszystko zaczyna się od liderów. Dlatego odgrywają oni ogromną rolę w promowaniu i wdrażaniu kultury różnorodności w swoich organizacjach. W dzisiejszych czasach mądry lider to ten, który umie czerpać z różnorodności z korzyścią dla całej organizacji. W Henklu uczymy tego naszych liderów. Stworzyliśmy Program iLead, który jest wspólną dla wszystkich liderów platformą komunikacji i doskonalenia umiejętności przywódczych. Punktem wyjścia jest dobre zrozumienie roli lidera w organizacji, a różnorodność staje się ważnym punktem odniesienia podczas tej refleksji z korzyścią dla poszczególnych zespołów pracowniczych, całej firmy i środowiska biznesowego. Innym menedżerom doradziłbym, aby zaczęli budować i rozwijać kulturę różnorodności w swoich firmach. Należy przy tym pamiętać, że strategia różnorodności musi być dobrze sformułowana, wyposażona w mierzalne kryteria sukcesu, możliwa do wdrożenia, spójna ze strategią firmy oraz jej celami biznesowymi. Aby ją wdrożyć w codzienną praktykę firmy, należy zaangażować ludzi na wszystkich szczeblach. Nie jest to tylko temat HR, ale wspólny sposób na działanie całej organizacji, każdego dnia.

Jak na skali różnorodności plasuje się polskie środowisko biznesowe?
Pracuję jako menedżer i lider w Polsce od 5 lat i muszę powiedzieć, że prowadzenie biznesu w tym kraju to dla mnie radość i przywilej. Jestem przekonany, że do tego, jak postrzegam Polskę, przyczyniła się wysoko rozwinięta kultura poszanowania dla różnorodności, która tu znalazłem, w ramach polskiej organizacji Henkla. Jestem oczywiście świadomy, że nadal trzeba dużo zrobić, aby rozwijać tę ideę szerzej z korzyścią dla całego społeczeństwa. Jestem dumny z tego, że Henkel oraz takie wydarzenia jak organizowany przez nas Kongres Różnorodności są miejscem dyskusji i promocji różnorodności.

Kongres Różnorodności

Konferencja tematyczna, która od 2014 roku odbywa się w Warszawie. Zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.