We Can Do It. O kobietach, równouprawnieniu, szacunku i biznesie.

Międzynarodowemu Dniu Kobiet zawsze towarzyszy w mediach gorąca debata na temat równych szans i roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. W BE. NAVIGATORZE nie będzie inaczej. Wszystkim kobietom życzymy równych praw, nie tylko od święta.

W ciągu ostatnich 20 lat świat doświadczył znaczącej poprawy w zakresie równości płci, m.in. w dostępie do edukacji, a parytet płci w szkołach podstawowych został osiągnięty w większości krajów. Więcej dziewcząt uczęszcza do szkoły, a kobiety są reprezentowane w parlamentach w blisko 90% z 174 krajów (źródło). 

Równość płci niesłabnąco pozostaje jednak wyzwaniem dla krajów na całym świecie, a nie tylko tych rozwijających się. To niebywałe, że nadal musimy udowadniać naszą wartość i wciąż spotykamy się z jawną dyskryminacją w dostępie do podstawowych dóbr i zasobów ekonomicznych, prawnych, społecznych i politycznych, pozwalających nam na wolność wyboru, wyrażanie i zaspokajanie potrzeb czy samorealizację. Umocnienie praw kobiet na wszystkich poziomach rozwoju, od dostępu do edukacji po dostęp do adekwatnych zarobków, jest niezbędne do osiągnięcia dobrobytu społeczeństw, a nierówność płci widziana jest jako jedna z głównych przeszkód dla zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też promowanie równości płci (ang. gender equality) i awansu społecznego kobiet (ang. women’s empowerment) do 2015 r. było głównym z Celów Milenijnych, teraz zostało ujęte w zestawie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  Pozostaje więc wyzwaniem globalnym dla wszystkich.

Udowadnianie jednak, że realizacja 5-tego celu ONZ opłaca się przedsiębiorstwom jest jednak dyskryminacją samą w sobie. Nie będę więc pisać, że pracodawcy, którzy respektują prawa kobiet oraz działają na rzecz równości płci osiągają lepsze wyniki, ani że równouprawnienie w miejscu pracy, doprowadziłoby do wzrostu PKB w samej tylko Unii Europejskiej o 16% (źródło). Równość praw jest bowiem podstawowym prawem człowieka, wartością, która nam się zwyczajnie należy. I kropka. 

 
Jak wobec tego przełożyć wyzwanie „GENDER EQUALITY” i zdiagnozowane w jego ramach cele na konkretne działania przedsiębiorstwa w zakresie diversity?
 
 
1.    POŁOŻENIE KRESU WSZELKIM FORMOM DYSKRYMINACJI I USTALENIE RAM PRAWNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PROMOWANIE I MONITOROWANIE
to nic innego jak opracowanie polityki równego traktowania (obejmującą m.in. rekrutację, dostęp do awansów, wynagrodzeń, ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem), wdrożenie kodeksu etyki czy też regulaminu pracy, który uwzględnia kwestie antydyskryminacyjne. To także wprowadzenie monitoringu antydyskryminacyjnego w firmie czy powołanie Rzecznika Praw Pracowniczych. 

2.    WYELIMINOWANIE WSZELKICH PRZEJAWÓW I FORM PRZEMOCY WOBEC KOBIET,
możne oznaczać dla przedsiębiorstwa np. uważny dobór podwykonawców (kodeks postępowania, polityka zamówień), a także audyt i monitoring łańcucha dostaw pod kątem praktyk dyskryminacyjnych. Polityka compliance przeciwdziałająca mobbingowi czy molestowaniu w miejscu pracy to kolejna cegiełka, jaką może dorzucić pracodawca do promowania równouprawnienia w swoim przedsiębiorstwie. 

Na myśl nasuwają się tu też od razu partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie lub finansowanie działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy czy angażowanie się w kampanie społeczne. Odpowiedzią firmy może być także inwestowanie w fundusze społeczne przeciwdziałające przemocy wobec kobiet.

3.    PRZECIWDZIAŁANIE ZAWIERANIU PRZEDWCZESNYCH MAŁŻEŃSTW I OKALECZANIU KOBIET
o cel, który może być realizowany w biznesie np. poprzez współpracę z podmiotami pozarządowymi i administracją przy globalnych projektach społecznych i edukacyjnych. 
 
4.    UZNANIE PRAC W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JAKO DZIAŁANIA NA RZECZ GOSPODARKI ORAZ PROMOWANIE WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DBANIA O GOSPODARSTWO DOMOWE
dla biznesu oznaczać może np. wprowadzenie procedur ułatwiających elastyczny czas pracy czy wdrożenie polityki HR wobec rodziców (świadczenia i uprawnienia rodzicielskie, opieka nad dzieckiem). 
 
5.    ZAPEWNIENIE PEŁNEGO I EFEKTYWNEGO UDZIAŁU KOBIET I RÓWNYCH SZANS DLA PRZYWÓDZTWA NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH DECYZYJNYCH W ŻYCIU POLITYCZNYM, GOSPODARCZYM I PUBLICZNYM
to dla biznesu „po prostu” odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, ustalenie odpowiednich KPI’ów i działania zmierzające do zwiększania kobiet na menadżerskich stanowiskach, w Zarządach czy Radach Nadzorczych, a także programy leadershipu kierowane do kobiet w miejscu pracy (dostęp do szkoleń, mentoring),

To również działania na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w samorządach, czyli np. współpraca międzysektorowa i programy zwiększające kompetencje przywódcze wśród lokalnych liderek.

6.    POWSZECHNY DOSTĘP DO SŁUŻBY ZDROWIA I ANTYKONCEPCJI,
dla biznesu oznaczać może np. wspieranie edukacji seksualnej w szkołach czy działania społeczne na rzecz zwiększania dostępu do informacji (np. w formie programów grantowych dla edukatorów lokalnych). 

Biznes, pomagając w realizacji tego celu, może angażować się także w prowadzenie zdrowotnych działań profilaktycznych dla pracowników (w tym np. zapewnienie darmowych badań w zakresie raka piersi czy raka macicy) czy też kampanii nt. profilaktyki zdrowotnej (połączonych np. z wykładami) kierowanych do kobiet w miejscu pracy.

7.    ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET
może oznaczać dla biznesu z jednej strony innowacje produktowe, z drugiej programy edukacyjne wzmacniające kompetencje kobiet (obsługa komputera, programowanie) czy też inwestowanie w fundusze dla kobiecych start-upów, powoływanie women-tech hubów i akceleratorów.

Cele ONZ to dobry wyznacznik do wzmocnienia działań na rzecz równych praw kobiet w firmach. To także świetne narzędzie do opracowania wskaźników ich ewaluacji i raportowania. Pomocny może okazać się tutaj dodatkowo program Women’s Empowerment Principles (WEPs), stworzony przez UN Global Compact wraz z UN Women który, odwołując się do globalnych wyzwań zdefiniowanych w SDG, proponuje biznesowi siedem wytycznych na rzecz upowszechnienia równouprawnienia płci i towarzyszących im wskaźników raportowania (zgodnych również z GRI4).  Lista dostępna jest TUTAJ

Działaniem biznesu, które odpowiada na większość kwestii zdefiniowanych w ramach celu GENDER EQUALITY jest cykliczna edukacja pracowników. Nie jestem fanką narzucania w miejscu pracy wartości, które są (powinny być) ogólnie przyjęte i oczywiste, nikt nie lubi też edukacji „na siłę”  („Teraz my Cię nauczymy co oznacza różnorodność. Zapamiętaj, różnorodność jest dobra i wielka”). Tworzeniu i wzmacnianiu kultury organizacyjnej opartej na bezpieczeństwie muszą towarzyszyć jednak programy szkoleniowe. Programy dobrze przemyślane i mądre, tj. odwołujące się do szacunku. Do tego bowiem sprowadza się zarządzanie diversity w firmach – wzmacniania postaw pełnych szacunku dla drugiego człowieka i akceptacji różnorodności. 

Więcej o wpływie polityki szkoleniowej na zarządzanie różnorodnością w firmach można przeczytać w artykule: ODA DO R.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warsztatach RESPECT PROGRAM prowadzonych przez BETTER, napisz do:
Kinga Sowik, Client Service Director: kinga.sowik@b-better.pl
Anna Hincz, Diversity Manager: anna.hincz@b-better.pl 

Anna Hincz

DIVERSITY MANAGER W BETTER.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Współautorka programów edukacyjnych fundacji korporacyjnych i programów wolontariatu pracowniczego. Doświadczony strateg komunikacji działań społecznych i CSR. Całoroczna rowerzystka.